موسسه انتشاراتی جهان جام جم با همکاری موسسات و ارگانهای مختلف دولتی و خصوصی و با پیشنهاد نشر و چاپ کتب مختلف دانشگاهی و نیز تخصصی اقدام نموده است. در ذیل به برخی از این ارگانها و موسسات خصوصی اشاره شده است.

nama